0

نایلون شرینک

اطلاعات تامین کننده

Title : نایلون شرینک
کد : 020
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
28 نایلون شرینک 450 تن نایلون شرینک در عرض های مختلف و ضخامت 70تا 75 میکرون -پیش فاکتور ارسالی به صورت وزن خالص بر مبنای بازپرداخت نقد -یکماهه-دو ماهه می باشدمدت زمان تولید و ظرفیت تولید روزانه مشخص شود- ضخامت نایلون آبادان به مقدار 30 تن ،85 میکرون می باشد 450 تن 5 تیر 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
28 تهران انتخاب 5 تیر 1400 450

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
28 نایلون شرینک 450 تن نایلون شرینک در عرض های مختلف و ضخامت 70تا 75 میکرون -پیش فاکتور ارسالی به صورت وزن خالص بر مبنای بازپرداخت نقد -یکماهه-دو ماهه می باشدمدت زمان تولید و ظرفیت تولید روزانه مشخص شود- ضخامت نایلون آبادان به مقدار 30 تن ،85 میکرون می باشد
;