0

پریفرم 47 گرم شفاف

اطلاعات تامین کننده

Title : پریفرم 47 گرم شفاف
کد : 00
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
17 پریفرم 47 گرم شفاف تعداد 7،500،000عدد پریفرم 47 گرم شفاف برای شهرهای کرمان ،شیراز، آبادان با باز پرداخت دو ماهه ارائه پیش فاکتور در سربرگ و ممهور شده الزامی می باشد. 7,500,000 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
17 کرمان، شیراز ،آبادان کرمان، شیراز، آبادان خرداد 1400 7,500,000

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
17 پریفرم 47 گرم شفاف تعداد 7،500،000عدد پریفرم 47 گرم شفاف برای شهرهای کرمان ،شیراز، آبادان با باز پرداخت دو ماهه ارائه پیش فاکتور در سربرگ و ممهور شده الزامی می باشد.
;