0

پریفرم 22 گرم سبز

اطلاعات تامین کننده

Title : پریفرم 22 گرم سبز
کد : 00
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
20 پریفرم 22 گرم سبز برای تولید بطر 330 سی سی نو شابه /قیمت ها با در نظر گرفتن بازپرداخت به صورت نقد -یکماهه-دوماهه- اعلام گردد-زمان تولید و میزان تولید روزانه و زمان ارسال پارت اول در پیش فاکتور قید گردد- 10،000،00 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
20 کلیه کارخانجات زمزم همه شهرها خرداد 1400 10،000،00

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
20 پریفرم 22 گرم سبز برای تولید بطر 330 سی سی نو شابه /قیمت ها با در نظر گرفتن بازپرداخت به صورت نقد -یکماهه-دوماهه- اعلام گردد-زمان تولید و میزان تولید روزانه و زمان ارسال پارت اول در پیش فاکتور قید گردد-
;