0

پریفرم 37 گرم سبز

اطلاعات تامین کننده

Title : پریفرم 37 گرم سبز
کد : 00
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
22 پریفرم 37 گرم سبز برای تولید نوشابه یک لیتری لیموناد/قیمت ها با در نظر گرفتن بازپرداخت به صورت نقد -یکماهه-دوماهه- اعلام گردد-زمان تولید و میزان تولید روزانه و زمان ارسال پارت اول در پیش فاکتور قید گردد- 6،000،000 عدد 25 خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
22 کلیه شهرهای مورد نظر انتخاب 25 خرداد 1400 6،000،000

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
22 پریفرم 37 گرم سبز برای تولید نوشابه یک لیتری لیموناد/قیمت ها با در نظر گرفتن بازپرداخت به صورت نقد -یکماهه-دوماهه- اعلام گردد-زمان تولید و میزان تولید روزانه و زمان ارسال پارت اول در پیش فاکتور قید گردد-
;