0

سینی دایکاتی قوطی کولا و پرتقالی

اطلاعات تامین کننده

Title : سینی دایکاتی قوطی کولا و پرتقالی
کد : 0
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
15 سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی 100 هزار عدد سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی طبق نقشه ارسالی برای شهر گرگان/ هزینه ارسال با فروشنده/ پیش فاکتور با سر برگ شرکت و مهر شده باشد/ارسال به صورت پالت شرینک باشد/ 100،000 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
15 گرگان گرگان خرداد 1400 100،000

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
15 سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی 100 هزار عدد سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی طبق نقشه ارسالی برای شهر گرگان/ هزینه ارسال با فروشنده/ پیش فاکتور با سر برگ شرکت و مهر شده باشد/ارسال به صورت پالت شرینک باشد/
;