0

ارسال روزمه در این فیلد آزاد می باشد

اطلاعات Tender

Title Tender : ارسال روزمه در این فیلد آزاد می باشد
Tender code : 1
Requesting unit: بازرگانی
Timelimit for tender participation : تا پایان بدون تاریخ

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
8 . . . . .

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
8 . . . .

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
8 . .
;