0

اهداف و چشم انداز

چشم انداز این شركت در ارائه محصولات با كيفيت و سالم در منطقه است و اهداف كلان ، بهبود مستمر در كيفيت و افزايش رضايت كليه ذي نفعان بوپژه مشتريان از طريق استقرار سيستم مديريت يكپارچه ي كيفيت IMS و سيستم مديريت ايمني بر مواد غذايي22000:2005 ISO و HACCP مي باشد. جهت برآورد ساختن بهينه اهداف كلان و كيفي سازماني خود همسو با استراتژي هاي هلدينگ صنايع غذايي گسترش سينا حركت به سوي تعالي سازماني را با دريافت گواهينامه هاي اهتمام به كيفيت جايزه ملي ايران و اشتهار به كيفيت سازمان غذا و دارو آغاز نموده است.

;