0

کیسه بطر ساز 60 میکرون

اطلاعات تامین کننده

Title : کیسه بطر ساز 60 میکرون
کد : 1200
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
26 کیسه بطر ساز 30 تن کیسه بطر ساز 60میکرون به ابعاد 180*130 سانتی متر به صورت پاکتی 30 تن 25 خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
26 تهران خوشدل 25 خرداد 1400 30

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
26 کیسه بطر ساز 30 تن کیسه بطر ساز 60میکرون به ابعاد 180*130 سانتی متر به صورت پاکتی
;