0

درب آسان باز شو بطر شیشه

اطلاعات تامین کننده

Title : درب آسان باز شو بطر شیشه
کد : 00
Requesting unit: بازرگانی

Product and service specifications

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
19 درب آسان باز شو بطر شیشه 5،000،000عدد درب آسان باز شو بطر شیشه کرمان 5،000،000 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
19 کرمان کرمان خرداد 1400 5،000،000

Producer spcifications

Real

Legal

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
19 درب آسان باز شو بطر شیشه 5،000،000عدد درب آسان باز شو بطر شیشه کرمان
;